Dla inwestorów

Clebre S.A.

Sygnatura akt OL.VIII NS-REJ.KRS/10400/21/416
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  1. Wysokość kapitału zakładowego 161 800,00 PLN
  2. Liczba akcji wszystkich emisji 161800
  3. Wartość nominalna akcji 1,00 PLN
  4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 161 800,00 PLN

ZARZĄD

MIGACZ Maciej Andrzej
Funkcja w organie reprezentującym: PREZES ZARZĄDU

KUKWA Wojciech Sebastian
Funkcja w organie reprezentującym: WICEPREZES ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

MŁYŃCZAK Marcel Cezary

WALERZAK Konrad Sebastian

WASILEWSKA Agnieszka