Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

§ 1. Administrator danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.clebre.com („Serwis”) i kontaktowania się za jej pośrednictwem z właścicielem strony internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jest Clebre SA z siedzibą w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000593607, posiadająca NIP: 7010532653, REGON: 363340134, o kapitale zakładowym w wysokości 161.800,00 zł, zwana dalej ,,Administratorem”.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO oraz innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

§ 2. Cele i podstawy prawne zbierania danych

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera lub informacji o promocjach, produktach i ofertach Administratora oraz jego partnerów.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z tzw. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, którym jest utrzymywanie kontaktu z Użytkownikami, ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratora, a także którym jest rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych przez Administratora oraz prowadzenie działań marketingu bezpośredniego, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. zapewnienia kontaktu –dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w tym do przekazania informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób,
  2. prawidłowego wyświetlania stron internetowych zarządzanych przez Administratora i odwiedzanych przez Użytkowników oraz ich dostosowywanie i ulepszanie,
  3. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego,
  4. prowadzenia statystyk i dokonywania analiz w celu poprawy przez Administratora jakości produktów i świadczonych usług,
  5. ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu, co uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu,
  6. statystycznych, archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§ 3. Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jeżeli Administrator będzie przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, będzie wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 4. Retencja danych

W zależności od przypadku, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez różny czas. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) dane przechowywane są przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń (dotyczy to również usług świadczonych nieodpłatnie) albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W innych przypadkach przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) wymienionych w § 2 niniejszej Polityki Prywatności dane są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do chwili ich wcześniejszego usunięcia przez Administratora. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego lub dla celów analitycznych lub archiwalnych.

Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do osób, których dane są przetwarzane albo do czasu wycofania zgody.

Dane będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w wypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania czy sprostowania.
 2. Użytkownik ma także prawo do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie.
 6. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora contact@clebre.com
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub w przypadku istnienia innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 6. Dobrowolność podania danych

Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika dobrowolnie. Prosimy pamiętać, że Administrator nie zobowiązywał Państwa do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym.

Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne do umożliwienia korzystania ze strony internetowej Administratora, a także do kontaktowania się z Państwem. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością korzystania ze strony internetowej oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy i wysyłki newslettera.

§ 7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą clebre.com, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 4. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronie clebre.com komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub w celach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 9. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych można kierować e-mailowo pod adresem contact@clebre.com lub pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w clebre.com. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

§ 11. Polityka cookies

 1. Integralną część niniejszej Polityki Prywatności stanowi polityka cookies.
 2. Serwis www.clebre.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies, uzyskującym do nich dostęp i administrującym zawarte w nich dane jest Administrator (Clebre SA).
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki czemu urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane w przypadku ponownych odwiedzin w Serwisie.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) „analityczne” pliki cookies, pomagające ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwala na przeanalizowanie zachowania Użytkowników w celu podjęcia czynności zmierzających do poprawy wydajności i wygody korzystania z Serwisu. Administrator korzysta z nich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest strona i jakie czynności są na niej podejmowane przez Użytkowników. Dane te wykorzystywane są do optymalizacji i rozwoju Serwisu.

8. W Serwisie funkcjonują pliki cookies niepochodzące od Administratora. Są one wykorzystywane dla ulepszenia Serwisu i zwiększenia liczby funkcji dostępnych w serwisie, dzięki czemu Użytkownik może korzystać z Serwisu w bardziej zróżnicowany sposób. Zasady korzystania z usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne oraz zasady prywatności związane z plikami cookies pochodzącymi od tych podmiotów są uregulowane przez ich dostawców. Zasady te mogą zmieniać się od czasu do czasu, a Administrator nie ma wpływu na ich treść. Wskazane jest, aby Użytkownik zapoznał się z zasadami prywatności dostawców poszczególnych usług i plików cookies. Poniżej znajduje się lista dostawców plików cookies używanych w Serwisie,

– Google Analytics i Google Tag Manager,

– Facebook,

– LinkedIn,

– Twitter.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w ustawieniach urządzenia wykorzystywanego do przeglądania Serwisu przez Użytkownika.

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.