Programy UE

Clebre S.A. realizuje projekt pt. „Bezprzewodowy sensor i system telemedyczny do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu”.

Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) pod postacią chrapania i bezdechów są olbrzymim problemem klinicznym i społecznym. W krajach wysokorozwiniętych wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz epidemią otyłości dramatycznie rośnie ilość osób zagrożonych ZOPS. Wśród osób

dorosłych około 30% ma problemy z nawykowym chrapaniem. Blisko 10% osób ma zespół snu z bezdechami. W Polsce co najmniej 85% spośród tych osób pozostaje niezdiagnozowana, choć konsekwencjami nieleczonych bezdechów są: zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej serca i zawałów, a także udarów mózgu. ZOPS wpływa też negatywnie na funkcjonowanie w ciągu dnia, zwiększają ryzyko wypadków komunikacyjnych i wypadków w pracy. Dostępność polisomnografii, która jest złotym standardem w diagnostyce ZOPS, jest ograniczona z uwagi na wysoki koszt prowadzenia badań. Oznacza to potrzebę wdrażania nowych rozwiązań w celu uproszczenia
i obniżenia kosztów diagnostyki ZOPS. Rozwiązanie CLEBRE odpowiada na tę potrzebę.

Celem projektu jest powstanie ergonomicznego bezprzewodowego zestawu czujników, które gromadzą i analizują dźwięki oddechowe, pozycję ciała i aktywność ruchową podczas snu, bez wpływu na komfort i fizjologię snu. System analizuje dane on-line bez konieczności ciągłego podłączania do smartfona za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych.

CLEBRE dostarczy tanie i ogólnodostępne rozwiązanie diagnostyczne dla pacjentów i placówek medycznych, które zapewni możliwość wykrycia bezdechów, chrapania i monitorowanie dróg oddechowych w warunkach domowych, z dużą dokładnością przy użyciu bezprzewodowego czujnika, umieszczonego w wygodny sposób. Innowacyjne rozwiązanie CLEBRE całkowicie zmieni sposób diagnozy, umożliwiając wielonocne rejestracje, kontrolę choroby w czasie i efektów terapii. CLEBRE będzie też doskonałym narzędziem do przeprowadzania dużych badań kohortowych badających wpływ ZOPS na inne choroby.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu: 5 217 864,99 zł

Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 4 021 637,88 zł